Πολιτική Ποιότητας

Αποστολή μας είναι η παραγωγή και εγκατάσταση ορθογώνιων και κυκλικών αγωγών αέρα, με ποιότητα και ασφάλεια, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών μας, έχοντας ως βασικό χαρακτηριστικό τη συνέπεια.

 

Όραμα μας είναι να καταστεί η FABRICATING AIRDUCTS E.Π.Ε, το σημείο αναφοράς για την ποιότητα των αεραγωγών που παρέχει και εγκαθιστά, από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Οι στόχοι που υποστηρίζουν την πολιτική ποιότητας της Εταιρείας είναι:

 • η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της
 • η συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
 • η μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού, των μέσων και της τεχνογνωσίας, που διαθέτει η επιχείρηση
 • η εκπλήρωση των στόχων της εταιρίας εντός των προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων υλοποίησής τους.
 • ο σεβασμός στο περιβάλλον και στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
 

Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει Σύστημα για την Διαχείριση της Ποιότητας βασισμένο στο πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015, για την καθιέρωση του οποίου η Διοίκηση διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και μέσα, με στόχο την πλήρη και σωστή εφαρμογή του καθώς και τη συνεχή βελτίωσή του.

 

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρείας δεσμεύεται για:

 • την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού στο χειρισμό και στη διαχείριση των υλικών που εμπορεύεται
 • τη συνεργασία με αξιόπιστους προμηθευτές και υπεργολάβους
 • το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της εταιρίας
 • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
 • την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 

AirDucts_ISO9001_2023

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται επίσης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή και τήρηση της Πολιτικής Ποιότητας. Επίσης, δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι διατηρείται η ακεραιότητα του συστήματος ποιότητας όταν σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτό.

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη της εφαρμογής στην πράξη των αρχών της Πολιτικής Ποιότητας από όλο το προσωπικό της εταιρίας. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής και λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας καθώς και όλων των θεμάτων που αφορούν στην Ποιότητα. Όλο το προσωπικό της εταιρείας έχει την ευθύνη να ενημερώνεται για την τεκμηρίωση της ποιότητας και να εφαρμόζει την Πολιτική Ποιότητας και τις Διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας στην εργασία του. Η Πολιτική Ποιότητας χαράσσεται από τη Διοίκηση της εταιρείας και ανασκοπείται περιοδικά από το Συμβούλιο Ποιότητας.